Wydane w dniu 21 czerwca 2013 r. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które weszło w życie z dniem 3 października 2013 r., nadało nowe brzmienie przepisom zawartym w § 11 ust. 2 pkt. 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Nowe rozporządzenie Ministra wprowadza niezbędny obowiązek dołączenia do projektu budowlanego danych dotyczących zakresu analizy możliwości racjonalnego wykorzystania (o ile są oczywiście dostępne technicznie na działce) środowiskowych i ekonomicznych możliwości wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których możemy zaliczyć zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogeneracji, ogrzewania lub chłodzenia lokalnego, w szczególności gdy opierają się one całkowicie lub częściowo na energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.